6969. - Λειμωνάριον περιέχον 'Ακολουθίας και βίους νέων μαρτύρων και δσίων, Συνταχθείσας παρά τοϋ Πανοσιολογιωτάτου Κυρίου Κυρίου Νικηφόρου τοϋ Χίου, Νΰν δε το δεύτερον τύποις εκδοθέν, έπλουτίσθη τχι προσθήκη 'Ακολουθιών πολλών άλλων νέων καί αρχαίων 'Αγίων, Μαρτύρων και 'Οσίων δαπάνη Ζαχαρίου Κ. Καραλλή Τηνίου. Τόμος δεύτερος Έν Έρμουπόλει, έκ τοϋ τυπογραφείου Γ. Μελι- σταγοϋς, Μακεδόνος. 1856.
Κυρίου Νικηφόρου τοϋΧίου

Λειμωνάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λειμωνάριον