6968. - Λαιλιομάστιξ ή Ό άφιλόλογος και υβριστής Χ. Λαίλιος Γυμνασιάρ- χης έν Σμύρνη, 'Υπό τοϋ Διδασκάλου Θ. Τιμαγένους.— «ΙΙαιδεΰετε τους άτακτους ίνα μη ύπεραίρωνται».—Έν 'Αθήναις, 1856. Είς 8°ν, σ. 30. Πρβλ. αριθ. 6949. ΚΜΜ—. *
Θ. Τιμαγένους

Λαιλιομάστιξ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λαιλιομάστιξ