6967. - Κρογέρου περί τών διαλέκτων της αρχαίας Ελληνικής γλώσ- σης, και ιδίως της Επικής καΐ 'Ιωνικής. Μέρος πρώτον, Έτυμολογικόν. Μεταφρα- σθέν εκ της Γερμανικής κατά τήν νεωτάτην τρίτην έ'κδοσιν υπό Ά [0·ανασίοο] Γ. Κω- ατοποόλοο Καθηγητού τοϋ Α' έν 'Αθήναις Βασ. Γυμνασίου. (Τιμάται δραχ. 3'/») Άθήνησι, τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. Παρά τη Πΰλη τής 'Αγοράς, αριθ. 420. 1856. Είς 8<>ν, ο. ιη' + 214. ΕΒΕ. ΓΛ. 2057, ΓΕΝ Sc. L. 261, ΚΒΖ 999. *
Κρογέρου

περί των διαλέκτων της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί των διαλέκτων της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης,