6965. - Κοσμοσοφία ή το καθολικόν άλληλέγγυον.—Τόν κόσμον ζώον εμψυ- χον. Πλατ. Τιμ. 30 C. — Έν Βρυξέλλαις. 1856. Είς δον, σ. ς" 4-401 + 1 α. ά. Τόν πρόλογον ύπογράφουσιν Γ. Π. Ι. Πηλιορείτης. Π. Κ. Φερτεκλής. "Εργον τοϋ Θ. Kαΐρη. ΕΒΕ. ΦΛΣ. 1716. ΓΕΝ. Theol. 1867.
Θ. Kαΐρη

Κοσμοσοφία ή το καθολικόν αλληλέγγυον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κοσμοσοφία ή το καθολικόν αλληλέγγυον