6964.-Κεφαλληνία, 1 Μαρτίου 1856, ώρα 3 μ. μ. [εντέλει:] Τυπογραφεΐον ή Κεφαλληνία. 1856. Εις 80ν, σ. 2. Επιστολή τοϋ Άνδρέου Λασκαράτου, συνοδεύουσα τήν άποστολήν ενός αντι- τύπου τών <Μυστηρίων της Κεφαλλονιάς» προς τόν Μητροπολίτην Κεφαλληνίας. Legrand 1861. *
Άνδρέου&nbsp | Λασκαράτου

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή