6962. - Κατάλογος βιβλίων τοΰ καταστήματος Χ. Νικολαΐδοο Φιλαδελφέως. Έν Αθήναις 1856.

Κατάλογος βιβλίων του καταστήματος Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατάλογος βιβλίων του καταστήματος Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως.