6961. - Καππαδοκικά, ήτοι δοκίμιον ιστορικής περιγραφής τής αρχαίας Καππαδοκίας και ιδίως τών επαρχιών Καισαρείας και 'Ικονίου ύπό Ν. Σ. Ρίζου τοϋ εκ Συνάσου τής Καππαδοκίας. 'Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ τοΰ τυπογραφείου Ή Ανα- τολή Εύαγγελινοϋ Μισαηλίδου. 1856. ΕΙς 8°ν, σ. ι' + 150. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 4147. -Χ-
Ν. Σ. Ρίζου τοϋεκ Συνάσου τής Καππαδοκίας

Καππαδοκικά,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Καππαδοκικά,