6960. - Κανονισμός τής υπηρεσίας τών Ελληνικών ατμόπλοιων. 'Εν Αθή- ναις εκ τοϋ Βασιλικοϋ τυπογραφείου 1856. Εις 8°ν, α. 15, μετά γεωγραφικού πίνακος. ΑΑΣ. Ν 9. 7. -Χ-

Κανονισμός της υπηρεσίας των Ελληνικών ατμόπλοιων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της υπηρεσίας των Ελληνικών ατμόπλοιων.