6959. - Κανονισμός τής έν Παλαίω Πετριτσείου Σχολής τοϋ Καθιδρυτοϋ Δρς Στάμου Πετρίτση. Έν Ζακΰνι^ω, τυπογραφεΐον Ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ρα- φτάνη Διευθυνόμενον παρά Ν. Ι. Ταρουσσοποΰλου. 1856. Εις 8°ν, σ. 16. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 378 ΜΙ. *

Κανονισμός της εν Παλαίω Πετριτσείου Σχολής του Καθιδρυτού Δρς Στάμου Πετρίτση

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της εν Παλαίω Πετριτσείου Σχολής του Καθιδρυτού Δρς Στάμου Πετρίτση