6956. - 'Ιστορικόν δοκίμιον τής καταστάσεως τών Ελλήνων από τής αλώ- σεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τής εθνικής αυτών επαναστάσεως υπό Μ. Βιλμέ- νου (πάλαι Πατρικίου και μέλους τής Γαλλικής 'Ακαδημίας, είτα υπουργού τής παι- δείας κτλ. κτλ. κτλ.) μεταγλωττισθέν δε εκ τοϋ Γαλλικοϋ και διαφύροις σημειωσεσι πλουτισθέν ύπό Σ. Γ. Βελίνι? δικηγόρου εκδίδεται προς χρήσιν τών απανταχού Ελ- λήνων. Άθήνησι, τΰποις Γεωργίου Έμ. Κοτζαμπασοποΰλου. 1856. Εις 8°ν, σ. ΙΠΙ + θ' + 228. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 5120, ΒΒ-, ΛΟΒ. Κ 14/IV. *
Μ. Βιλμέ-νου

Ιστορικόν δοκίμιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορικόν δοκίμιον