6955· - 'Ιστορικόν διήγημα τής Καρολίνης Στίγλητζ, συνταχθέν υπό τοϋ Ρώσ- σου συγγραφέως Νικολάου Γκρέτζου, μεταφρασθέν δε εκ τοΰ Ρωσσικοϋ εις την Έλ- ληνικήν τ'πό Ν. ΙΙ[ατίκ^|. Έν Πάτραις. 1856. Εις 8ον, σ. 24. Κουμανούδης 2, 297. *
Νικολάου Γκρέτζου

Ιστορικόν διήγημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορικόν διήγημα