6954. - 'Ιστορία τοΰ Ναπολέοντος, 'Επιμελώς έρανισθεΐσα έκ τών τοΰ Α. Θ:ερ30υ γαλλικών ιστορικών συγγραμμάτων. (Histoire de la Revolution Frangaise, et histoire du consulat et de Γ empire par M. A. Thiers), ΰπό Χρήατοο Σ. Βυ- ζαντίου. Λοχαγοΰ και καθηγητοΰ τοΰ Στρατιωτικοΰ Δικαίου είς την στρατιωτικήν

Ιστορία του Ναπολέοντος,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία του Ναπολέοντος,