6950. - 'Ιερά Γεωγραφία. Μετά πίνακος της 'Αγίας Γης. Προς χρήσιν τών ελληνικών σχολείων. 'Υπό Δ. ΙΙανταζή Κατ' εγκρισιν της 'Ιεράς Συνόδου της Εκ- κλησίας της 'Ελλάδος και τοΰ 'Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών κα'ι της Δημοσίας Έκπαιδεύσεοος. "Εκδοσις Τετάρτη. Άθήνησι, τΰποις Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. ('Οδός Αιόλου άριί). 337. πλησίον τοΰ Γεν. Ταχυδρομείου). 1856. Είς δον, σ. 2 ά. ά.+ 40+ 1 ά. ά., μεθ'ενός χάρτου. ΣΤΙ. Α 1491. *
Δ. ΙΙανταζή

Ιερά Γεωγραφία.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιερά Γεωγραφία.