6949. - Θωμάς Μαστιγοφόρος ήτοι ό αναιδής και φθονερός γραμματοκά- πηλος Θωμάς Τιμαγένης. 'Υπό Χ. Λαιλίου. Έν Σμύρνη. 1856. Εις 8»ν, ο. 52. Πρβλ. αριθ. 6968. ΓΕΝ. Per. 485. *
Χ. Λαιλίου

Θωμάς Μαστιγοφόρος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θωμάς Μαστιγοφόρος