6948.-Θείον και ιερόν Εύαννέλιον και ή Άποκάλυψις 'Ιωάννου μετά προσ- θήκης και τοΰ κατά Σωφρόνων βίου τών Ευαγγελιστών. Έν Βενετία έκ τοΰ Ελληνι- κού τυπογραφείου τοΰ αγίου Γεωργίου 1856. Εϊς 32<>ν. Κουμανούδης 2, 301. -Χ-

Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου