6946.-Ή Γ' Σεπτεμβρίου 1856. [εν τέλει:] Έν 'Αθήναις 1856. Εϊς 8°ν, σ. 2 ά. ά. + 26. Τοΰ Ζήση Σοκηρϊοο. ΓΕΝ. Κ. G. 445. *

Ή Γ' Σεπτεμβρίου 1856.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Γ' Σεπτεμβρίου 1856.