6943.-Ή στεψις τοΰ αύτοκράτορος πασών τών Ρωσσιών 'Αλεξάνδρου ΤΟΰ Β'. Έρανισθεΐσα εκ διαφόρων Ευρωπαϊκών εφημερίδων εκδοθείσα δέ υπό Εμμ. Γεωργίοο. Άθήνησι, τΰποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. (Παρά τή όδώ Βΰσση αριθ. 302.) 1856. Είς 8«ν, φ. 1 ά. ά. + σ. 38. ΛΟΒ Κ 1/ΙΙ.

Ή στεψις του αυτοκράτορος πασών των Ρωσσιών Αλεξάνδρου Του Β'.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή στεψις του αυτοκράτορος πασών των Ρωσσιών Αλεξάνδρου Του Β'.