6941. -Ή Πνευματική Σάλΐΐΐνξ ήτοι Είρμολόγιον των Καταβασιών τοΰ δλου ένιαυτοΰ ϊίίτροο τοΰ Πελοποννησίου εξηγηθέν εκ τοΰ παλαιού ε'ις το της Κων- σταντινουπόλεως σύστημα παρά τοΰ μουσικοδιδάσκαλου Χοορμ.οοζίοο Χαρτοφΰλακος ήδη δε το πρώτον μετενεχθέν είς το λέσβιον σύστημα παρά τοΰ μουσικοδιδάσκαλου Γεωργίοο Αεζβίοο Τοΰ εφευρέτου της μεθόδου. Άναλώμασι τοΰ ιδίου και των φιλό- μουσων συνδρομητών. Άθήνησι, Τΰποις Νικολάου Άγγελίδου. 'Οδός Έρμου παρά τη Καπνικαρέα. 1856. ΕΙς 8ον, σ. 8 α. ά. + 326. ΡΣ 974, ΒΑΝ 2753, ΜΒΑ 86.

Ή Πνευματική Σάλΐΐΐνξ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Πνευματική Σάλΐΐΐνξ