6938. - Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον τοΰ βισέκτου 1856 Έν Βενετία Έκ τοΰ Ελληνικού Τυπογραφείου τοΰ °Αγ. Γεωργίου. Εις 32°ν, σ. 63. "Από σ. 57 έπ. περί Ελλάδος. *

Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον