6937.-Ή κατοχή [έν τέλει:] Άγαθίας. Τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. Εις 8°ν, α. 14. 'Υπέρ της Κατοχής. "Ανευ έτους, άλλα, κατά Κουμανούδην, (2, 322) εξεδόθη τφ 1856. ΓΕΝ. Κ. G. 34.1
Άγαθίας.

Ή κατοχή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή κατοχή