6935. - Ή Καινή Διαθήκη τοΰ Κυρίου και Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου, Παραφρασθείσα εκ τοΰ Ελληνικού. Κατά τήν έν 'Αθήναις εκδοσιν τοϋ 1855. 1856. Εις 8ον, σ. 4 α. ά.+ 513. Έξετυπώθη έν 'Αγγλία. Πρβλ. αριθ. 6444. ΓΕΝ. Theol. 226. *

Ή Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,