6934. - «Ή ιδέα τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ην αυτή ή ιδέα της αρετής εις τον πολιτικόν κόσμον εισαγομένη». Έπέρασαν ήδη χρόνοι επτά . . . [έν τέλει:] Έν Ζακύνθω τχί 12 Νοεμβρίου 1856. Έ. Έλ. Εκδίδεται εκ δευτέρου εν Κέρκυρα δαπάνη τινών Κυρίων. Τυπ. Σχερία. Εις 8°ν, σ. 8. ΑΕΚ—. *

Ή ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ην αυτή ή ιδέα της αρετή ςεις τον πολιτικόν κόσμον εισαγομένη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ην αυτή ή ιδέα της αρετή ςεις τον πολιτικόν κόσμον εισαγομένη