6933.-Ή Ελληνική Φυλή παί ή Δΰσις Άπάντησις εις τήν «Συνταγμα- τικήν» Ύπό Κ. Ν. Λεβίδου. Συντάκτου της Ελπίδος. "Εκδοσις δευτέρα. Έν 'Αθή- ναις, Τύποις Γεωργίου Έμ. Κοτσαμπασοποΰλου. 1856 Εις 8ον, α. 125. Ελληνιστί και γαλλιστί. ΦΣΠ—, ΜΞΗ 1950, ΜΒΑ 2103. *
Κ. Ν. Λεβίδου

Ή Ελληνική Φυλή καί η Δύσις Απάντησις εις την «Συνταγματικήν»

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Ελληνική Φυλή καί η Δύσις Απάντησις εις την «Συνταγματικήν»