6929. - Εταιρεία 'Αρχάγγελος. Κεφάλαιον τάλληρα 156.000. Γενική Συνε- δρίασις τών Μετόχων τοϋ έ'τους 1856. Έν Κεφαλληνία, Τυπογραφεΐον ή Κεφαλλη- νία. 1856. ΚΙς 8<>ν, ο. 14. ΘΦΠ 282. *

Εταιρεία Αρχάγγελος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εταιρεία Αρχάγγελος.