6928. - Έρωτόκριτος ποίημα έρωτικόν συντεθέν παρά Βικέντιου Κορνάρου τοϋ έκ τής Σιτίας, χώρας έν τή νήσω τής Κρήτης Νεωστί και αΰθις εκδοθέν. Έν Βε- νετία Έκ τοϋ έλληνικοϋ Τυπογραφείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. 1856. Εις 8»ν μικρόν, σ. 290. ΑΑΣ. Μ. 9. 19. -Μ-
Βικέντιου Κορνάρου

Ερωτόκριτος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερωτόκριτος