6927. - 'Ερμηνεία εις την ιεράν Άποκάλυψιν τοϋ 'Αγίου ενδόξου καϊ πανευ- φήμου 'Αποστόλου και Εΰαγγελιστοϋ 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου. Συντεθεΐσα υπό τοϋ άοιδίμου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων 'Ανθίμου. Νΐν πρώτον τΰποις έκδίδοται Κελεύσει τοϋ Μακαριωτάτου και θειοτάτου Πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων Κυρίου Κυρίου Κυ- ρίλλου. °Εν Ίεροσολΰμοις. Έκ τής τυπογραφίας τοϋ Παναγίου Τάφου, Διευθυνομένης υπό Ι. Λαζαρίδου. 1856. Εις 8°ν, σ. 2 ά. ά.+ 214. ΕΒΕ. θ. 437, ΒΒ—, Φ2ΙΙ-. -*
Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων 'Ανθίμου

Ερμηνεία εις την ιεράν Αποκάλυψιν του Αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερμηνεία εις την ιεράν Αποκάλυψιν του Αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου