6926. - 'Επιτομή της τέχνης τοϋ πολέμου Συγγραφεΐσα υπό τοϋ Στρα- τάρχου Βαρόνου Ίομίνη, γενικοϋ υπασπιστοΰ τής Α.Α.Μ. τοϋ Αΰτοκράτορος πασών τών Ρωσσιών. Μεταφρασθεΐσα δ' έκ τής Γαλλικής ε!ς την Έλληνικήν, υπό Ζ. Χαρ- μολάοο, άντισυνταγματάρχου εις τον Έλληνικόν στρατόν. Μέρος Β'. Περί τής Στρα- τηγικής.— «*Ω ταν, (έ'φη) μη, — έγγϋς πάρεστι.» Πλοιτ. Φωκίων.— 'Αθήναι, έκ τής τυπογραφίας Φ. Καραμπίνη Κ. Βάφα. (Κατά την όδόν Βΰσση αριθ. 303). 1856. Εις 8ον μικρόν, σ. 276, μεθ° ενός χάρτου. Τφ αϋτφ έ'τει: Μέρος Γ'. Περί της βαθείας Τακτικής καϊ περί τών μαχών σ. 131 + 1 ά. ά. Μέρος Δ'. Περί τής κινητικής, σ. 142+1 α. ά., μετά τριών πινάκων. ΕΒΕ. ΣΤΡΑΤ. 373. *
Βαρόνου Ίομίνη

Επιτομή της τέχνης του πολέμου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή της τέχνης του πολέμου