6925. - 'Επιτάφιος λόγος κατά την κηδείαν της αειμνήστου κομίσης Άγαθαγ- γέλης Χωραφά "Αννινο άποβιωσάσης της 14 'Οκτωβρίου ήμέραν Κυριακήν, εν ετει 1856, εκφωνηθείς παρά τοϋ εΰλαβοϋς ιερέως Γερασίμου Σιμάτου.— «Αΰτη ην οφθαλ- μός τυφλών----αδυνάτων Ίώβ κθ'. 15-16». «Ό δε πλούτος αΰτης εστί λΰτρον ψυ- χής αυτής. Ψαλ. ρια'». — 'Εν Κεφαλληνία, τυπογραφεΐον «ή Κεφαλληνία». 1856. Eic 8°ν, σ. 15. IEEE 805, ΑΕΚ—. #-
Γερασίμου Σιμάτου

Επιτάφιος λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτάφιος λόγος