6923. - Επιστολή προς τους νϋν Άρεοπαγίτας. Και τά κατά τον κ. Μιχ. Σχινά. Πρφην Γεν. Πρόξενον εν Βλαχία. Ύπό τοΰ πρώην 'Αρεοπαγίτου και ύπουρ- γικοΰ συμβούλου κ. Γ. 'Aθανασίου. -"Οττι καλόν — διά στομάτων. Θεογ. 17.-Έν 'Αθήναις, τύποις Νικολάου Άγγελίδου. Όδός Έρμου παρά τη Καπνικαρέα. 1856. Εις 8ον, σ. 23. ΓΕΝ. Biog. 628, ΔΒΠ 9485. *
Γ. 'Aθανασίου

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή