6922. - Επιστολή προς Ζακυνθίους. [έν τέλει:] Γεώργιος Τερτσέτης. Εις 80ν, σ. 4 "Ανευ έτους, αλλά πιθανώς τοΰ 1856. Σχετική προς τάς έκλογάς. ΜΜΠ—. *
Γεώργιος Τερτσέτης.

Επιστολή προς Ζακυνθίους.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή προς Ζακυνθίους.