6920. - Έπιστολαι η τα κατά την έπανάστασιν της Ελλάδος και τά προ αυτής συμβάντα, ανέκδοτα πολιτικά και ι)ρησκευτικά μυστικοσυμβούλια ήτοι έταιρεΐαι της 'Ασίας και της Ευρώπης ως προς την Ελλάδα κα! τής Ελλάδος ώς προς εαυ- τήν. Σύγγραμμα λίαν περίεργον ύπό Παναγιώτου Καλεβρά Ίερολοχίτου. Πρώην ειρηνοδίκου Ά{)ηνών, λοχαγοΰ τής Βασιλικής φάλαγκος και αποστόλου τής Εταιρείας τοϋ Φοίνικος και τών Φιλικών. Μέλους δ'επίσης τών Εταιρειών τής 'Αθηνάς, τοϋ Λέον- τος, τοϋ Ροπάλου τοϋ 'Ηρακλέους, τοϋ Γεροπυριοβόλου τοϋ 'Ολύμπου, τών Φιλορ{)ο- δόξων, τής Μεγάλης Ιδέας και τής Φιλαδελφότητος. Έν 'Αθήναις, εκ τοϋ τυπογρα- φείου Α. Γκαρπολά. Κατά τήν όδόν Άδριανοϋ 'Αριθ. 423. 1856. Εις 8°ν, σ. 85 + 2 ά. ά. μετ' εικόνος τοΰ συγγραφέως. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2156, ΓΕΝ. Ind. 373. -Η-
Παναγιώτου Καλεβρά Ίερολοχίτου.

Επιστολαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολαι