6919. - Ένοχικόν δίκαιον τών ρωμαίων και τών βυζαντινών καθ' δσον ισχύει νϋν εν Ελλάδι, υπό ΙΙέτρου ΙΙαπαρρηγοπούλου. τόμος πρώτος. Έν 'Αθήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1856. Εις 8°ν, σ. ιγ' + 300. Ψευδότιτλος : Άστυκόν δίκαιον τών ρωμαίων κα'ι τών βυζαντινών, καθ' δσον ισχύει νΰν έν Ελλάδι ύπό Πέτρου Παπαρρηγοποΰλου. βιβλίον πέμπτον. Ένοχικόν δίκαιον. Έν'Αθήναις----ΕΒΕ.ΝΟΜ. 2093. *
ΙΙέτρου ΙΙαπαρρηγοπούλου

Ενοχικόν δίκαιον των ρωμαίων και των βυζαντινών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ενοχικόν δίκαιον των ρωμαίων και των βυζαντινών