6918.-Έν Ζακΰνθω τχ) 22 Δεκεμβρίου 1856 Ε. Α. Λαβών εις χεΐράς μου το φυλλάδιον------[κάτω:] εν Κεφαλληνία εκ τοΰ Τυπογραφείου «Ή Κεφαλλη- νία» 1856. Μφ. 0.21 χ 0.29. 'Υπογράφει: Δημήτριος Ι. Πατέλλης. ΛΖ—.
Δημήτριος Ι. Πατέλλης.

Εν Ζακύνθω τη 22 Δεκεμβρίου 1856 Ε. Α

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εν Ζακύνθω τη 22 Δεκεμβρίου 1856 Ε. Α