6917.- Έν Ζακΰνθω xfj 21 Δικεμβρίου τοΰ 1856. Ε. Α. Άφοΰ οί καταχθό- νιοι προστάται της Προστασίας------[όπισθεν:] Ιωάννης Λισγαράς Ριζοσπάστης. Έν Κεφαλληνία Τυπογραφεΐον «Ή Κεφαλληνία» 1856. Μφ. 0.21 χ 0.30. ΛΖ-. -Η-
Ιωάννης Λισγαράς

Εν Ζακύνθω τη 21 Δικεμβρίου του 1856

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εν Ζακύνθω τη 21 Δικεμβρίου του 1856