6916.-Έν 'Αθήναις, rfi 28 'Ιουλίου 1856. Κΰριε Πρέσβυ. [έν τέλει:] Έκ τοΰ τυπογραφείου 'Ανδρέου Κορομηλά. Εις 8°ν, σ. 24. Υπόμνημα Α. Ρ. Ραγκαβή. IEEE—. -Η-
Α. Ρ. Ραγκαβή.

Υπόμνημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Υπόμνημα