6915.- 'Ελληνικής γραμματικής σκελετός. Προς Χρήσιν τών Μαθητών της Α', τάξεως τών 'Ελληνικών Σχολείων. Ύπό Άριστοτέλους Τσάτσου. Σχολάρχου. Έν Έρμουπόλει, τΰποις Ν. Βαρβαρέσου. 1856. Εις 8°ν, σ. 2 ά. ά. + Τ', μετά 16 πινάκων. ΔΒΠ 144. *
Άριστοτέλους Τσάτσου. Σχολάρχου.

Ελληνικής γραμματικής σκελετός.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνικής γραμματικής σκελετός.