6909. - "Εκθεσις τών ιατρών Δρ. Διονυσίου Βερέττα Δρ. Αναστάσιου Ί. Βερυκίου Βασιλείου Α. Βαρβιάνη Διευθυνάντων το έν Ζακΰνθω Χολεροκομεΐον Έν Ζακΰνθφ, τυπογραφεΐον δ Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη, Διευθυνόμενον παρά Ν. Ι. Ταρουσσοπούλου. 1856. Είς 8°ν, σ. 31. Αί σ. 25-31 είς 4<>ν, IEEE—, ΔΒΚ—. *
Διονυσίου Βερέττα Δρ. Αναστάσιου Ί.Βερυκίου Βασιλείου Α. Βαρβιάνη

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις