6908. - "Έκϋεσις τοϋ Ποιητικοϋ διαγωνισμοϋ τοϋ έτους 1856. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Λαζάρου Δ. -Έιλαρά. 1856. ΕΊς 8<™, σ. 40. Πρόκειται περί τοϋ Ραλλείου. ΓΕΝ. Per. 196. -Η-

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις