6907. - "Εκθεσις τοϋ βουλευτοϋ 'Αττικής, Πρώην Ύπουργοΰ Τών 'Εκκλη- σιαστικών και τής Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως, κ. Σ[ταύρου] Βλάχου. 'Υποβληθείσα εις τήν Βουλήν Κατά τήν συνεδρίασιν ΖΣΤ. τής 25 Αυγούστου 1856. 'Αθήνησι, τύποις Γεωργίου Έμ. Κοτσαμπασοπούλου. 1856. Εις 8ον, φ. ι ά. ά. + α. 30. ΓΕΝ. Κ. G. 802. -Η-
Σ[ταύρου] Βλάχου

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις