6906- - "Εκθεσις τής Εισηγητικής Επιτροπής τής Βουλής. Προς τήν Βουλήν. Εις 8°ν, σ. 40 + 32+15 (φυλλάδια Α' Β' και Γ') "Άνευ έτους, άλλα τοϋ 1856. Άφορςί είς τάς κατά τοϋ υποστρατήγου Σπύρου Μήλιου κατηγορίας. IEEE—. -Μ-

Έκθεσις της Εισηγητικής Επιτροπής της Βουλής.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις της Εισηγητικής Επιτροπής της Βουλής.