6905. - "Εκθεσις περ'ι τοϋ Έλληνικοΰ εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος 1855-56 έπι τής τη 30 'Ιουνίου 1856 το εβδομον γενομένης διανομής τών βραβείων προς τους άριστεΰσαντας τών μαθητών και τοϋ σεβασμιωτάτου αρχιεπισκόπου Χαλκί- δος Κυρίου Καλλινίκου Τοϋ διανείμαντος τά βραβεία κατά τήν τελετήν προσλαλιά προς τους μαθητάς. Ιΐροτέτακται Π. Εόστρατιάδοο διατριβή επιγραφική Ής μέρη τινά κατ' έκλογήν και έν τάξει άρμοδιωτέρα άνεγνώσθησαν Προς τους μαθητάς τίί αυτί) ημέρα. Έν "Αθήναις, έκ τυπογραφίας και λιθογραφίας Ίω. 'Αγγελοπούλου. (Κατά τήν όδόν 'Αθηνάς αριθ. 274). 1856. Εις 8ον, σ. 40, με*'ενός πίνακος. ΕΒΕ. ΑΡΧ. 675 και ΠΛΙΔ. 374ΕΟ. -Η-

Έκθεσις περί του Έλληνικού εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος1855-56

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις περί του Έλληνικού εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος1855-56