6903. - "Έκθεσις Έπί τοϋ Γενικού Προϋπολογισμοί; των εσόδων και εξό- δων τοϋ Κράτους δια το 1857. Εις 4°ν, σ. 6 + 3 α. ά. + 7. Της 6 'Οκτωβρίου 1856. ΦΣΠ—. #

Εκθεσις Έπί του Γενικού Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους δια το 1857.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκθεσις Έπί του Γενικού Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους δια το 1857.