6902. - "Εκθεσις Έπί τοϋ Γεν. προϋπολογισμού τών εσόδων και εξόδων τοϋ Κράτους δια το 1856. Προς τήν Βουλήν. [έν σ. ν':] Έν 'Αθήναις τήν 24 'Ια- νουαρίου 1856. Ό 'Υπουργός τών Οικονομικών Α. Κοντόσταολος. Είς 4ον, σ. ς· +185. ΕΒΕ. ΟΚΕ. 4589, ΦΣΠ-.

Έκθεσις Επί του Γεν. προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους δια το 1856.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις Επί του Γεν. προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους δια το 1856.