6900. - Είρμολόγιον των καταβασιών Πετροο τοΰ Πελοποννησίου μετά τών κανόνων τοΰ δλου ένιαυτοϋ και συντόμου Ειρμολογίου Εξηγημένα κατά τήν νέαν τής Μουσικής μέθοδον, έπιθεωρηθέντα ήδη και ακριβώς διορθωθέντα παρά Ίωάννοο Λαμπαδαρίοο νϋν τρίτον εκδοθέν εις τύπον άναλώμασιν ιδίοις. Κωνσταντινούπολις Έκ τής Τυπογραφίας Θαδδαίου Τιβιτσιάν. αωνστ. 1856. Είς 8°ν, σ. 474 + 14 α. ά. ΒΑΝ 2761.

Ειρμολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ειρμολόγιον