6898. - Εικασία, ποίημα Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη, βραβευθέν κατά τον «ν 'Αθήναις ποιητικόν διαγωνισμόν τοϋ 1856. Άθήνησι, τΰποις 'Ιωάννου 'Αγγελο- πούλου. 1856. Είς 8<>ν, φ. 2 ά. ά. + σ. 76. ΕΒΕ. Ν. Φ. 418, ΒΠΘ. 36374, ΔΒΠ 3534. -Η-
Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη

Εικασία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εικασία