6896. - Έγχειρίδιον Φυσικής υπό Ι. Π. Πύρλα διδάκτορος της Ιατρικής, χειρουργικής και μαιευτικής, νομοϊατροΰ 'Αρκαδίας, καθηγητού τοϋ εν Τριπόλει Γυ- μνασίου, κ.τ.λ. Έκδοσις Β'.-*Ω φΰσι παμμήτειρα σά δ'ουκ έμά θαύματα λέξω». (Ναζιανζ). - Έν Τριπόλει εκ τοΰ τυπογραφείου της Βελτιώσεως. (Παρά τη Μεγάλη Πλατεία. 'Αριθ. 875). 1856. Εις 8°ν, σ. XV + 256. Περί της α' εκδόσεως πρβλ. αριθ. 6208. ΕΒΕ. Φ. Ε. 2204, ΦΣΠ—. *
Ι. Π. Πύρλα

Εγχειρίδιον Φυσικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον Φυσικής