6894. - Δοκίμιον Λογικής 'Αριθμητικής υπό τοϋ πλωτάρχου Γ. Ζωχιού - «Εΐπερ αριθμόν------λόγον άπείη.» Πλατ. - Άθήνησι, Έκ τοϋ τυπογραφείου Χ. Νι- κολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πΰλη τής Αγοράς, αριθ. 420.) 1856. Είς 8°ν, σ. ιδ' +143 + 1 ά. ά. ΕΒΕ. ΓΛ. 2852. 2 και ΠΑΙΔ. 2760. *
Γ. Ζωχιού

Δοκίμιον Λογικής Αριθμητικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον Λογικής Αριθμητικής