6893. - Δοκίμιον καλλιλονίας ήτοι στοιχεία αισι^ητικής υπό Κ. Ιερομόνα- χου Στρατούλη διευθυντού τοϋ δευτερεύοντος σχολείου Ζακύνθου. Εκδίδεται δε δα- πάνη Γεωργίου Χ. Ραφτάνη. Έν Ζακΰνθω, τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη Διεθυνόμενον υπό Νέστορος Ι. Ταρουσσοποΰλου. 1856. Είς 8ον, σ. λδ' + 286. ΕΒΕ. ΦΛΣ. 2204W. *
Κ. Ιερομόνα-χου Στρατούλη

Δοκίμιον καλλιλογίας ήτοι στοιχεία αισθητικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον καλλιλογίας ήτοι στοιχεία αισθητικής