6891.-Διδασκαλία τοϋ ρίμματος των φορητών σφαιροβόλων δπλων. Έκ τής βασιλικής τυπογραφίας 1856. Είς 16«ν, α. 192. *

Διδασκαλία του ρίμματος των φορητών σφαιροβόλων όπλων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διδασκαλία του ρίμματος των φορητών σφαιροβόλων όπλων.