6889.-Διδασκαλία της Ελληνικής 'Ιστορίας. Συνταχθείσα μεν το πρώ- τον υπό τοΰ "Αγγλου Κ. Ουϊτακέρου, μεταφρασθεΐσα δε, και αΰξηθεΐσα, Επιμέλεια Κ. Άντωνιάδου. Έν 'Αθήναις, Έκ της τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου. Όδός Έρμου άνω της Καπνικαρέας. 1856. Εις 16ον, σ. δ' +15). ΓΕΝ. MGL. 401. 6.
Κ. Ουϊτακέρου

Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας